Press Release - Irish NGOs make case to Oireachtas.pdf